81.46.246.86

AttributeValue
22.ssh.v2.banner.comment
Ubuntu-4ubuntu0.3
22.ssh.v2.banner.raw
SSH-2.0-OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3
22.ssh.v2.banner.software
OpenSSH_7.6p1
22.ssh.v2.banner.version
2.0
22.ssh.v2.key_exchange.curve25519_sha256_params.server_public
wilvvZLKNK09c8WEMuzrBynn88GTcVM01S1I421HCUs=
22.ssh.v2.metadata.description
OpenSSH 7.6p1
22.ssh.v2.metadata.product
OpenSSH
22.ssh.v2.metadata.version
7.6p1
22.ssh.v2.selected.client_to_server.cipher
aes128-ctr
22.ssh.v2.selected.client_to_server.compression
none
22.ssh.v2.selected.client_to_server.mac
hmac-sha2-256
22.ssh.v2.selected.host_key_algorithm
ecdsa-sha2-nistp256
22.ssh.v2.selected.kex_algorithm
22.ssh.v2.selected.server_to_client.cipher
aes128-ctr
22.ssh.v2.selected.server_to_client.compression
none
22.ssh.v2.selected.server_to_client.mac
hmac-sha2-256
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.b
WsY12Ko6k+ez671VdpiGvGUdBrDMU7D2O848PifSYEs=
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.curve
P-256
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.gx
axfR8uEsQkf4vOblY6RA8ncDfYEt6zOg9KE5RdiYwpY=
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.gy
T+NC4v4af5uO5+tKfA+eFivOM1drMV7Oy7ZAaDe/UfU=
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.length
256
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.n
/////wAAAAD//////////7zm+q2nF56E87nKwvxjJVE=
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.p
/////wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8=
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.x
jVyp6oPNX2sras3XjCv4mGbx3k97nqspfvIAbEzieX0=
22.ssh.v2.server_host_key.ecdsa_public_key.y
vYVYBY552WsQVWojdX1yH/ok6FzwdTnXKWdIhMkzOTw=
22.ssh.v2.server_host_key.fingerprint_sha256
3df48bcc3e98b2b513613352601f5ae918d4e8291e8bf91045989f253091d44e
22.ssh.v2.server_host_key.key_algorithm
ecdsa-sha2-nistp256
22.ssh.v2.support.client_to_server.ciphers
[email protected], aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr, [email protected], [email protected]
22.ssh.v2.support.client_to_server.compressions
22.ssh.v2.support.client_to_server.macs
22.ssh.v2.support.first_kex_follows
False
22.ssh.v2.support.host_key_algorithms
ssh-rsa, rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ecdsa-sha2-nistp256, ssh-ed25519
22.ssh.v2.support.kex_algorithms
curve25519-sha256, [email protected], ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521, diffie-hellman-group-exchange-sha256, diffie-hellman-group16-sha512, diffie-hellman-group18-sha512, diffie-hellman-group14-sha256, diffie-hellman-group14-sha1
22.ssh.v2.support.server_to_client.ciphers
[email protected], aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr, [email protected], [email protected]
22.ssh.v2.support.server_to_client.compressions
22.ssh.v2.support.server_to_client.macs
autonomous_system.asn
16371
autonomous_system.country_code
ES
autonomous_system.description
ACENS_AS Spain Hosting, housing and VPN services
autonomous_system.name
ACENS_AS Spain Hosting, housing and VPN services
autonomous_system.path
7018, 12956, 3352, 16371
autonomous_system.rir
unknown
autonomous_system.routed_prefix
81.46.244.0/22
ip
81.46.246.86
location.continent
Europe
location.country
Spain
location.country_code
ES
location.latitude
40.4172
location.longitude
-3.684
location.registered_country
Spain
location.registered_country_code
ES
location.timezone
Europe/Madrid
metadata.os
Ubuntu
metadata.os_description
Ubuntu
ports
22
protocols
22/ssh
tags
ssh
updated_at
2021-07-21T20:43:23+00:00